رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده خورده تفاضل امتیاز
۱ دبیری تبریز ۲۶ ۱۸ ۶ ۲ ۱۱۲ ۶۴ ۴۸ ۶۰
۲ گیتی‌پسند‌ ۲۶ ۱۸ ۵ ۳ ۱۱۲ ۶۰ ۵۲ ۵۹
۳ شرکت حفاری ۲۶ ۱۵ ۵ ۶ ۸۷ ۵۳ ۳۴ ۵۰
۴ شهید منصوری ۲۶ ۱۴ ۶ ۶ ۸۲ ۶۰ ۲۲ ۴۸
۵ میثاق تهران ۲۶ ۱۳ ۵ ۸ ۸۰ ۶۵ ۱۵ ۴۴
۶ ماهان تندیس قم ۲۶ ۱۲ ۴ ۱۰ ۹۱ ۷۷ ۱۴ ۴۰
۷ فرش‌آرا ۲۶ ۱۰ ۷ ۹ ۶۵ ۶۷ ۲- ۳۷
۸ شهرداری تبریز ۲۶ ۹ ۸ ۹ ۷۴ ۶۶ ۸ ۳۵
۹ هلال احمر ۲۶ ۹ ۵ ۱۲ ۶۲ ۷۰ ۸- ۳۲
۱۰ تاسیسات دریایی ۲۶ ۸ ۶ ۱۲ ۶۶ ۷۷ ۱۱- ۳۰
۱۱ شهرداری ساوه ۲۶ ۵ ۸ ۱۳ ۵۳ ۷۲ ۱۹- ۲۳
۱۲ زمزم اصفهان ۲۶ ۶ ۵ ۱۵ ۴۰ ۷۶ ۳۶- ۲۳
۱۳ پتروشیمی‌ماهشهر ۲۶ ۴ ۳ ۱۹ ۵۲ ۱۱۵ ۶۳- ۱۵
۱۴ راه ساری ۲۶ ۳ ۳ ۲۰ ۶۳ ۱۱۷ ۵۴- ۱۲